fbpx

Ole Morten Aare

Krever startbevilgninger til Stad skipstunnel i statsbudsjettet for 2021

Etter initiativ fra Hurtigbåtforbundet HRF har sjømannsorganisasjonene og HRF sendt understående opprop til Stortinget, Regjeringen og Samferdselsdepartementet.

Organisasjonene krever at NTP-vedtaket om oppstart av byggingen av Stad skipstunnel i denne stortingsperioden blir gjennomført, og at startbevilgninger blir lagt inn i statsbudsjettet for 2021.

Startbevilgning til Stad skipstunnel, Statsbudsjettet 2021

Norsk Sjøoffisersforbund, Det Norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Hurtigbåtforbundet HRF er kritiske til at Kystverket sine kalkyler for bygging av Stad skipstunnel nå er sendt ut på ekstern kvalitetssikring. Kystverket sin rapport, som var et svar på KS2 og de økte byggekostnadene som ble presentert der, har vært kjent i ett år. Til utarbeidelsen av rapporten ble mange av de største og mest velrenommerte selskapene i landet benyttet. Det ble skissert mange tiltak for å spare inn på kostnadene. I rapporten dokumenteres det at tunnelen kan bygges innenfor rammene som er lagt til grunn i NTP. Vi reagerer på manglende tillit til det arbeidet som er gjort. Vi reagerer også på tidspunktet for bestilling av ny kvalitetssikring, som til alt overmål skal utføres av det samme selskapet som la frem KS2.

Stortinget har vedtatt byggestart i inneværende stortingsperiode. Skal løfter fra Regjeringen og Stortinget gjennomføres, må det bevilges oppstartsmidler i Statsbudsjettet for 2021.

Bygging av Stad skipstunnel har brei politisk støtte både lokalt, regionalt og i Stortinget. Næringslivet står samlet bak kravet om å sikre det vanskeligste og farligste havstykket langs kysten. En ser på Stad skipstunnel som ett av de viktigste tiltakene for å få mer gods over fra vei til sjø.

Stad skipstunnel er det eneste store offentlige investeringsprosjektet innenfor sjøtransporten. Det er gjennomført mer enn 20 utredninger. Prosjektet er kvalitetsikret langt mer enn sammenlignbare prosjekt både når det gjelder teknisk gjennomføring, kostnader og nytteverdi.

Tiden for handling er overmoden og vi krever nå at startbevilgningene legges inn i statsbudsjettet for 2021, og at Stortinget tar ansvar for at det skjer dersom Regjeringen velger å ikke følge opp stortingsvedtaket i NTP.

Med vennlig hilsen

Hans Sande, administrerende direktør Norsk Sjøoffisersforbund

Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør Det norske Maskinistforbund

Johnny Hansen, forbundsleder Norsk Sjømannsforbund

Bjarne Rygg, daglig leder Hurtigbåtforbundet HRF

Ny daglig leder i Hurtigbåtforbundet HRF

Etter en grundig prosess er Bjarne Rygg nå ansatt, og har begynt i stillingen som daglig leder i Hurtigbåtforbundet HRF fra 1. juni. Bjarne Rygg er 50 år, familiefar og kommer fra Sandane i Gloppen. Han har frem til nå vært konstruksjonssjef hos Brødrene Aa i Hyen. Nytt kontorsted for Hurtigbåtforbundet HRF blir Sandane Senter.

Bjarne Rygg er utdannet ingeniør og har lang fartstid innenfor utvikling av moderne passasjerbåter. Oppgavene hos Brødrene Aa omfattet blant annet ledelse av Brødrene Aa Engineering. Han har hatt ansvar for kontakten med klasse- og sjøfartsmyndigheter samt dialog med kunder og leverandører. Oppgavene omfattet også utvikling- og spesifikasjonsarbeider, prosjektplanlegging, personalansvar og deltakelse i generelle administrative oppgaver i bedriften. Han er sosialt engasjert og ser på ansettelsen i HRF som en stor tillitserklæring og vil gjøre alt for å utvikle organisasjonen fremover.

Hurtigbåtkonferansen 2020 utsatt til neste år

På grunn av korona-situasjonen er Hurtigbåtkonferansen 2020 utsatt til  neste år.

Konferansen skulle vært avholdt på Scandic Nidelven i Trondheim 28. og 29. april. Vi er nå blitt enige med hotellet om å flytte arrangementet våren 2021.

Vi vil takke de som har sagt seg villige til å holde foredrag og de som har meldt seg på og beklager at vi under de rådende omstendigheter ser oss nødt til å utsette.

Arkiv