Rederimedlemmer

Passasjerbåtbåtrederier og andre rederier med sammenfallende interesser.

Firmamedlemmer

Også andre som har interesse eller tilknytning til passasjerbåtmiljøet tas opp som medlem. Dette innbefatter også støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, og betaler halv kontingent. Styret har rett til å avslå medlemskap.

Informasjon om dette årets kontigent

Kontingenten for 2020 er fordelt med en kontingentdel på kr 17 400,-og en serviceavgift på kr 5 770,- + mva, fordelt på to terminer. I tillegg har vi en kontingent pr. ekstra båt rederiene eier på kr 3 850,-, også fordelt på to terminer.

Medlemmer med 2 eller færre ansatte, betaler 50% av kontingent og serviceavgift.

Innmeldingsskjema