[03.01.2023] Sjøfartsdirektoratet sendte 2. januar 2023 forslag om regulering om utslipp av klimagassene karbondioksid og metan i verdensarvfjordene og bruk av best tilgjengelig teknologi for å redusere utslipp av lystgass.

Hurtigbåtforbundet har deltatt i Referansegruppen som ble satt sammen av Sdir til arbeidet med anbefalingen som nå legges frem. Hele saken kan leses på Sjøfartsdirektoratets sider:

https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/forslag-til-krav-om-nullutslipp-i-verdensarvfjordene-fra-2026/

I forskrift 30. mai 2021 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

Ny § 12b skal lyde:

§ 12b. Særlige regler om utslipp av karbondioksid (CO2) og metan (CH4) fra passasjerskip i verdensarvfjordene

   I verdensarvfjordene skal passasjerskip bruke energikilder som ikke gir direkte utslipp av karbondioksid (CO2) eller metan (CH4). Ved bruk av hydrogen og ammoniakk skal kriteriene angitt i vedlegg 2 være oppfylt. Skipet skal ha dokumentasjon om bord på at kravene er oppfylt.

   Drivstoff som gir direkte utslipp av klimagasser, kan benyttes i den grad det er nødvendig for å antenne energikilder nevnt i første ledd.

   Dersom lystgass (N2O) dannes ved bruk av energikilder som nevnt i første ledd, skal skipet benytte den best tilgjengelige teknologien for å redusere utslippet.

   Frem til 31. desember 2035 kan passasjerskip med bruttotonnasje 10 000 eller mer benytte biogass som energikilde som alternativ til kravet i første ledd. Biogassen må være laget av råstoff som angitt i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter(«produktforskriften») kapittel 3 vedlegg V, del A. [Biogassen skal oppfylle bærekraftkriteriene, klimagassreduksjonene og dokumentasjonskravene som følger av revidert fornybardirektiv (2018/2001/EU).]

   Biogassen skal bunkres i løpet av den siste måneden før seilas inn i verdensarvfjordene. Biogassen skal tilsvare energimengden som vil brukes i verdensarvfjordene. Biogassen skal holdes adskilt fra fossilt drivstoff fram til den er bunkret. Skipet skal ha dokumentasjon om bord på at kravene er oppfylt.

   I verdensarvfjordene skal passasjerskip bruke landstrøm der dette er tilgjengelig.

§ 14f første setning skal lyde:

                Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra kravene i § 10a, § 12b, § 14b og § 14c til skip som er vernet eller fredet av Riksantikvaren.