[Nyhet fra 25.11.2020] HRF har sendt inn tilbakemelding på Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen(1947410)

HRF mottok tibakemelding fra 7 rederier på denne høringen som ble sendt rundt til alle HRF rederier. Basert på dette, og med noe kvalitetsjekk fra relevante krefter i HRF Tekniske utvalg, ble det sendt inn et begrunnet svar fra HRF.

Her er HRF`s brev i sin helhet:

Hurtigbåtforbundet (HRF) representere et bredt spekter av selskap som har en relevans mot hurtigbåt-drift i Norge. Vi er et arbeidsgiver- og bransjeforbund bestående av medlemsbedrifter innenfor rederi, verft og leverandører. Våre 35 rederier, som er grunn-basen i HRF, operer med fartøy mellom 15 og 45 meter og er lokalisert langs hele norskekysten, fra Oslo-fjorden til Finnmark i nord. Våre medlemmer dekker mange segmenter:

  • Hurtigbåt passasjer skyss/rute
  • Hurtigbåt kombi passasjer/bil/frakt
  • Hurtigbåt (og «saktebåt») Turist/charter
  • Ambulanse- og legeskyss
  • Redning og brann
  • Taxi-båt
  • Los

HRF er opptatt av at sikkerhet til sjøs settes i høysetet, og støtter oppunder forebyggende tiltak for å unngå båtulykker og ulykker med badende som denne forskriften hovedsakelig retter seg inn imot.

HRF er opptatt av at tiltak som settes inn for å få ned antall ulykker må være formålstjenlige og nøye vurderes i forhold til helhetsbildet.

Arbeidsgruppen viser med denne rapporten og høringen at det er gjort et godt og grundig arbeid. Dens konklusjon er entydig og klar med generell definert maks-fart i definert sone for fritidsfartøy. HRF forstår nødvendigheten med en klarere fartsreduksjon for fritidsfartøyene, men er usikker på om dette generelle tiltaket vil la seg praktisere og håndheve like greit i alle farvann? Vi er ikke trygge for at forskriften bare vil ha positiv virkning i alle trafikkerte områder.

Og ikke minst, vi vil flagge en bekymring for at hurtigbåter i næring kan, med fremtidig utviding av denne forskriften, bli dratt mere inn i lovteksten og dermed få redusert driftsgrunnlaget dramatisk.

Hurtigbåten opererer mange steder side om side med fritidsflåten. Med den nye forskriften ser vi en fare for at manglende allmenn kunnskap og forståelse om differensiering i regelverket kan føre til ubegrunnet støy og konflikter.

Langs vår langstrakte kyst fra sør til nord, i fjorder og mellom holmer og øyer, i sentralt befolket og i grisgrendte distrikt er hurtigbåtene viktige aktører i kommunene sin infrastruktur. I trange farvann utøver de viktige samfunnsoppgaver og bidrar raskt og effektivt med mange typer transport og service for annen næring. Over alt i Norge operer hurtigbåtene side om side med fritidsbåtene i områder der det ikke er mulig for hverken den ene eller andre å legge seg 100 meter fra land. Dette gjelder både i områder med offentlig rute-samband og ikke minst i områder der typiske charter- taxi-fartøy operer.

HRF frykter at hurtigbåten i næring kan, over tid, bli dratt inn i forskriften

Førere av fritidsbåter (fra jolle til yacht) samt fiske-turister, badende turister og hytteeiere vil ikke forstå at en hurtigbåt kan ha andre føringer i forhold til fartsgrenser. F.eks. så kan det fort bli et dilemma for myndighet/politiet å gi forelegg til en liten jolle i 12-15 knop samtidig som en taxibåt passerer i plan.

Et annet eksempel er de store hurtigbåtene i sambandet mellom Bergen og Selje som opererer i mange områder der de kan holde 30-35 knop samtidig som alle store og små fritidsbåter maks kan gå med 5 knop etter de nye reglene. Og fra våre medlemmer meldes det om mange lignende forhold fra Helgelandskysten og videre nordover.

Det kan nevnes mange flere slike dagsaktuelle eksempler som med innføring av generell fartsreduksjon vil bli vanlige og heftige problemstillinger.

HRF frykter at det over tid vil bli vanskelig å håndheve denne forskriften til kun å gjelde fritidsbåter. Viser til bl.a. Sjøfartsdirektoratets kommentar; Sjøfartsdirektoratet er positive til en generell fartsgrense som skal gjelde for alle områder, men er uenige i at det skal fastsettes en generell fartsgrense som kun skal gjelde for fritidsfartøy.

Basert på dette og noen andre merknader i høringen som går i samme retning, så er vår bekymring at regelen over tid kan utvides til også å gjelde nærings-fartøy. Og dersom dette skulle skje, så vil hurtigbåten mange steder tape i konkurransen mot andre i kollektiv-bransjen. Eksistensgrunnlaget for rask og effektiv kollektivtransport på sjøen, spesielt i bynære områder, kan falle bort ved at transporten da vil ta altfor lang tid.

En annen problemstilling som vi frykter kan komme, er at med fartsgrense 5 knop 100 m fra land vil de som ønsker å kjøre raskere «tvinges» inn mot midten av leden/fjorden. Dette vil medføre øket trafikk i leden, og da større mulighet for uønskede situasjoner mellom store i næring og små i fritid. I områder der geografiske forhold, med den nye forskriften leder all trafikk inn i et smalt belte midtfjords, kan det definitivt medvirke til at sikkerheten blir satt på spill. Med dette så kommer man også noe i konflikt med § 9 i Sjøveisreglene.

Basert på ovenforstående, så ser Hurtigbåtforbundet det som uheldig at det legges inn en generell regel om maks 5 knop innenfor 100 meter fra land (holmer, øyer og skjær inkludert), slik gitt i §5. Selv om dette her gjelder bare for fritidsbåten.

HRF mener at dagens ordning med regulering av fart i sjøen med «Lov om havner og farvann (Havne- og farvannsloven)» sammen med «Sjøveisreglene» er bedre dekkende enn med implementering av den foreslåtte nye forskriften i tillegg.

HRF forslag til endring

Beholde dagens generelle og satte fartsgrenser slik de er. Kommunene, i samarbeid med lokale sjøtransport næring- og relevante fritidsaktører, gis utvidet mulighet/oppgave til selv å avmerke i kartet spesifikke områder der det enes om nødvendig innlagt fartsreduksjon for fritidsfartøy. På denne måten kan lokal kunnskap og lokalt eierskap til innførte formålstjenlige regler, ligge i bunn. Gjennomgang og justering av områder må gjøres jevnlig og etter denne forskrifts intensjoner.

Mvh

Hurtigbåtforbundet HRF

Bjarne Rygg

Daglig leder