Etter et fortreffelig måltid på onsdag kveld, og med treffende underholdning fra Bergen Shantykor startet konferansen opp 08:30 med nye interessante presentasjoner. Første sesjon i programmet handlet om teknisk innovasjon og 3 spennende prosjekter ble presentert.

Først ut av Daniel Kvernøy fra Florø Skyssbåt. Norled vant som kjent rutepakke 2 i Vestland og har sammen med Florø Skyssbåt i gang bygging av 3 nye hybrid-hurtigbåter hos Oma Båtbyggeri. Daniel forklarte miljøkrava som var knyttet til rutepakken og hvordan verft og rederi løste oppgaven. Han avslutta på ein frisk og underholdende måte med en oppstilling av rekordene som disse fartøya nå kaprer.

Fra Kolombus fulgte Mikal Dahle opp med status for oppstart og drift av MS Medstraum, Ship of the Year 2022. Opplevelsen med det nye fartøyet og erfaringene så langt ble beskrevet som positivt. Vekten traff spot-on og oppnådd hastighet er mer enn hva de forventet. Optimalisering av energiforbruket er viktig, propulsjonssystemet er veldig bra og silikonbasert bunnstoff er nyttet. Har fått et energieffektivt fartøy. Ladding er løst med «standard» CCS-2 bilplugger. 6 stk plugger må håndteres inn/ut av kontaktene. Univertsell Utforming gav noen utfordringer, men er løst.

Mikal Dahle, Kolumbus

Rolf Ole Jensen er prosjektleder for Fremtidens hurtigbåt, et samarbeidsprosjekt mellom fire fylkeskommuner – Vestland, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Her er 2 løp som er i gang. Designløp 2 er kommet lengst og handler om energieffektive design. De 4 design som fortsatt er inne ble presentert. Designløp 1 handler om hydrogen. «Vi tror at fremtidens hurtigbåt med nullutslipp vil være en kombinasjon av flere designløsninger for å dekke alle rutekravene. Gjennom prosjektet, og sammen med andre nye konsepter, vil vi ha en mye bedre kompetansegrunnlag hurtigbåter med nullutslipp.»

Rolf Ole Jensen, Prosjektleder Fremtidens Hurtigbåt

I den neste bolken var vi over på landsiden og 3 foredragsholdere delte sine kunnskaper om muligheter og utfordringer til kaien/havnen. Fra Bergen Havn hadde Even Husby et innlegg om Insentivsystemer og om det å stimulere til grønn skipsfart. Han forklarte bl.a. Bergen Havns bruk av EPI AS – miljørapportering og insentivsystemer for skip. Bergen Havn er reellt sett verdens første nullutslippshavn. Alle skip har tilbud om landstrøm. Gjennom Plug Bergen, samarbeid med rederier rundt testing av landstrømsanlegg. Landstrømssatsingen er referanse for mange havner internasjonalt.

Even Husby, Miljøleder Bergen Havn

Kildn, Et konkret og gjennomførbart prosjekt, som bidrar til ønsket omstilling. Stein Lønne fra Tertnes Holding presenterer følgende om prosjektet: Kildn skal bli verdens første reelle nullutslippshavn for passasjertrafikk, og en arena for forskning og grønn havneutvikling. «Nullutsleppsfartøy skal frakte flere mennesker – i et heilårs kollektivsystem for heile fylket, basert på nullutslipp og økonomisk bærekraft, og med god kopling til etablert infrastruktur på land.» Kildn hadde også utstilling på konferansen.

Stein Lønne, Tertnes Holding

Natalia Golis, Fylkesvaraordfører og gruppeleder i Vestland, fikk anledning til å si noe om hvilke tilnærminger Fylker og det politiske miljø har til det som næringen peker på. Og gikk spesielt inn på Grøn region Vestland sin strategi for å bli elektrifiseringens episenter: «1. Vi må bygge verdensledende grønne huber gjennom industriell symbiose; 2. Vestland må ta posisjonen som verdens lendende havregion; 3. Vi må ha verdensledende innovasjon på grønn infrastruktur; 4. Og sist, men ikke minst, vi må øke tempoet. Og vi må prioritere og bli verdensmestre på samarbeid.»

Natalia Golis, Fylkesvaraordfører Vestland

Erlend Hovland, Teknisk direktør i Norled, presenterte Norled sin strategi og offensiv grønn satsing. Norled har vunnet mange av de senere hurtigbåt-konkurranser med høye miljø og klima-krav. Norled er klare på at Hydrogen, slik vi kjenner teknologien i dag, ikke er en løsning som passer for hurtigbåt. Deres klare satsing er batteri som energibærer og engasjerer utviklere i konsepter som øker rekkevidden. Batteribytte-systemet Shift er noe de har stor tro på at vil løse mye av rekkevidde-angsten som til nå har satt begrensniner.

Erlend Hovland, Tenknisk sjef Norled

Tor Øyvin Aa, adm dir. Brødrene Aa, fikk en god innledning til sin presentasjon da Erlend Hovland i sitt innlegg avslørte noe av det som TØ trodde fremdeles var kontroversielt. Norled skal bygge mange nye fartøy hos norske skipsverft i de kommende årene. Oma, Br.Aa og Måløy Verft har alle fått plassert flere ordrer. Men at Br. Aa skulle bygge hele 4 fartøy i en serie (Trøndelag) slik Erlend presenterte, kom som et lite sjokk på Tor Ø der og da(!).

Brødrene Aa mener bestemt at løsningene er på plass; utnytt mulighetene! Presentasjonen som ble vist forteller om en imponerende historie og om fartøyene som med norske produsenter og underleverandører svarer til det grønne krav. Br.Aa har siden 2016 laget flere og har frem til i dag videreutviklet løsninger som gir suksess også for hurtigbåter. «Batteri er fremtidens energibærer for våre fartøyer, bare man gir operatørene ladeinfrastruktur/nettkapasitet der de er.»

HRF var i år spesielt glade for at vi kunne tilby sjølvaste Per Sævik i Programmet. Per Sævik og Havila Kystruten har gjort det som mange ikke trodde var mulig. Med sitt nye skip Capella, segla dei inn verdsarvfjorden til Geiranger og utigjen på batteri. Dette viser oss at vi i dag med skip opp til Kystrutens størrelse kan operer null-utslipp i de fleste fjorder. Per gav oss, på en fengende måte, en presentasjon om satsingen, utfordringene, veien frem til i dag og hva de har oppnådd med fartøyene. Det er ikke tvil om at det ligger mye gode visjoner og verdier bak det som Per er opptatt av og som selskapet legger sin energi i. For som han sier: «Vi seglar i verdsarven. Det skal også generasjonane etter oss kunne gjere.»

Per Sævik, Havila Group

Hurtigbåtkonferansen 2022 ble avsluttet med innlegg fra Wilfred Nordlund, Leder av Næringskomiteen på Stortinget. Han sa bl.a. at «Sentrale politikere må ha i bakhodet at de vedtakene de gjør også har konsekvenser for bedrifter og næringsdrivende i distriktet» og «Hurtigbåt er livsnerven for mange langs kysten, og det skal man ha respekt for når man utvikler ny teknologi og får på plass lav- og nullutslipp for å nå klimamålene våre.» Bransjen etterlyser ladeinfrastruktur uten at Nordlund kunne love noe veldig konkret på det. Når det kommer til midler, så fanget vi opp at Regjeringen viderefører satsing på miljøvennlig hurtigbåt med 40 mill. «Jeg tror hurtigbåtbransjen og andre tilknyttet maritim industri i Norge har en lys fremtid foran seg hvis vi klarer å slå hodene sammen,» avsluttet han.

Wilfred Nordlund, leder Næringskomiteen på Stortinget

Helt til slutt i årets Hurtigbåtkonferanse gav HRF en liten honnør til Randi Humborstad og Ottar Aare for deres arbeid og engasjement i realiseringen av Stadt Skipstunnel. Vi gratulerte med midler på årets Statsbudsjett og de fikk en edel konfekt og stor applaus fra begeistret publikum.

Alle ble ønsket vel hjem og på gjensyn til neste år, omtrent på samme tid!