[25.08.2022] HRF er sammen med mange andre med i referansegruppe for Sjøfartsdirektoratet i arbeidet med hva som endelig skal gjelde av reguleringer i verdensarvfjordene etter 2026. HRF har gitt sitt innspill og framførte dette under møte i Haugesund 25.08.2022.

Stortingsvedtaket fra 2018 som ligger til grunn er formulert slik:

«Stortinget ber regjeringen implementere krav og reguleringer til utslipp fra cruiseskip og annen skipstrafikk i turistfjorder samt andre egnede virkemidler for å sørge for innfasing av lav- og nullutslippsløsninger i skipsfarten fram mot 2030, herunder innføre krav om nullutslipp fra turistskip- og ferger i verdensarvfjordene så snart det er teknisk gjennomførbart, og senest innen 2026.»

Og senere i 2021, har stortinget spisset oppdraget med vedtak 690 og 691.

Reguleringen er rettet mest mot og har størst konsekvens for cruiseskip-trafikken i disse fjordene, men en skal merke seg at kravet som ligger inne nå gjelder alle passasjerfartøy med mer enn 12 passasjerer, herunder også hurtigbåter.

Klima- og miljødepartementet har bedt Sjøfartsdirektoratet om å gjøre en statusgjennomgang og legge frem forslag til hvordan krav om nullutslipp for turistskip og ferger i verdensarvfjordene fra 2026 kan gjennomføres og innrettes. Frist for oppdraget er 31.12.2022.
Oppdraget består av følgende deler:
– statusoppdatering teknologi
– statusoppdatering for andre relevante forhold, slik som lokale og næringsmessige forhold
– konsekvensanalyse – administrative og økonomiske konsekvenser, samt øvrige samfunnsmessige – virkninger av kravene
– se på relevante tiltak for å sikre verdensarvfjordene som anløpshavn
– lage forslag til høringsbrev og forskriftstekst

HRF har gitt inn følgende forelpig innspill: