fbpx

Stad skipstunnel lønnsom

Tirsdag 27. mars kom den lenge etterspurte rapporten (KS1) om Stad Skipstunnel. Rapporten er en kvalitetssikring av Konsepvalgutredningen som Kystverket la frem i 2010. Den utredningen konkluderte med at tunnelen ikke burde bygges på grunn av et stort samfunnsøkonomisk underskudd. Den nye rapporten, laget av konsulentselskapene Holte Consulting AS og Pøyry  AS, konkluderer med et langt mindre underskudd.

Før de positive effektene for fiskerinæringen, trygghet for sjøfarende, turisme og positive effekter for næringlivet er tatt med er det årlige «underskuddet» beregnet til 55 millioner. Da er det regnet med en diskonteringsrente på 4,5 % . Dersom en legger en lavere rente til grunn vil tallet bli vesentlig lavere. Fiskerinæringen har tideligere nevnt tall på flere titals millioner på grunn av tapte salgsinntekter – og verdi- reduksjon av last som må passere Stad. At næringslivet vil ha mye å hente på bedre kommunikasjoner er vel ikke dikutabelt, spesielt i et område der kommunikasjonene er svake fra før.

KS1-rapporten går langt i å slakte beregningene for trafikkgrunnlag, ventetideberegningene og bereg- ningene som ligger til grunn for ulykker på Stadhavet i Konseptvalgsutredningen. Det er i tråd med det kritikerne la til grunn da den negative utredningen kom i 2010.

Rapporten legger til grunn at fylkeskommunene må forplikte seg til en forlengelse av hurtigbåtrutene fra det tidpunktet tunnelen er klar til bruk.

– Regjeringen vil å gå nøye gjennom rapporten og deretter avgjøre om saken skal legges frem for Stortinget, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i forbindelse med overleveringen av rapporten.

Arkiv